Wonen & zorg

Algemeen

Het WZC Ter Linden werd officieel erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid onder het nummer PE 1317.

Woonzorgcentrum Ter Linden biedt, naar aanleiding van onze nieuwbouw, plaats aan 81 residenten, waarvan 50 bewoners in RVT onder het nummer VZB 2244 en 10 bewoners in kortverblijf.

Visie

In een aangepast woon- en leefklimaat vertoeven bewoners, die omwille van hun psychische en fysische toestand beperkt zijn in hun zelfredzaamheid, in permanente nabijheid van een leefgroepbegeleidster, die ook aandacht heeft voor de vragen en de wensen van familieleden en/of personen uit de directe omgeving van de bewoner.

Ons woonzorgcentrum staat open voor alle personen die nood hebben aan een definitieve opname of een opname in het centrum voor kortverblijf, ongeacht hun herkomst en hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. Er wordt prioriteit gegeven aan zwaar zorgbehoevenden uit de regio.

Onze missie is om aan onze residenten – valide, zorgbehoevende en ouderen met het dementiesyndroom- een maximaal geïndividualiseerd verblijf in het woonzorgcentrum en de hoogst mogelijke kwalitatieve opvang aan te bieden met aandacht en respect voor iedere persoon en dit aan een haalbare prijs.

Iedere bewoner uniek is. Met inspraak van de bewoner en in samenwerking met ons multidisciplinair team, bieden wij zorg op maat aan. In dit proces is er ook een bijzondere plaats voor familie weggelegd.

Deskundige begeleiding

 • stimuleert men positieve groepsinteractie en sociale contacten
 • verhoogt men het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde
 • kan men bij de maaltijdbegeleiding extra aandacht geven aan de eigenheid en de wensen van de bewoner
 • kan men animatie op maat aanbieden met als doelstelling een evenwichtige benadering tussen individu en groepsbelang

De ideologie van leefgroepwerking steunt op een positief mensbeeld. Een visie waarbij de “mens in zijn totaliteit” bejegend wordt: stimuleren van de capaciteiten van de bewoner, de mogelijkheden van de bewoner optimaliseren en de beperkingen respecteren.

Levenskwaliteit optimaliseren

 • oog te hebben voor specifieke en individuele noden en behoeften van de bewoner
 • multidisciplinair overleg te organiseren met het verpleegkundig, zorgkundig en paramedisch team. Er is ook nauwe samenwerking met het onderhouds- en keukenpersoneel.
 • respect te hebben voor iedere individuele persoonlijkheid en de privacy
 • iedere bewoner een maximale autonomie aan te bieden en keuzemomenten in te bouwen
 • aandacht te hebben voor lichamelijke en geestelijke aspecten van de bewoner
 • respect te hebben voor de levensgeschiedenis en de levensstijl van de bewoner
 • bewoners en familie informeren over het gebruik van hun gegevens voor kwaliteitsmetingen en initiatieven tot kwaliteitsverbetering, georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg vzw (VIKZ), waaraan ons woonzorgcentrum deelneemt. Onze policy is terug te vinden via volgende knop:

Huisarts

De vrije keuze van geneesheer door de bewoner is gewaarborgd. Bij gebrek aan een eigen huisarts kan beroep gedaan worden op de geneesheercoördinator van het woonzorgcentrum of een andere huisarts naar keuze.

Ziekenhuisopname

Als u medisch specialistische zorgen nodig hebt, wordt u naar het ziekenhuis van uw keuze overgebracht, in samenspraak met uw huisarts.

Bewoners die palliatieve zorgen nodig hebben dienen niet noodzakelijkerwijze overgebracht worden naar een ziekenhuis.

In geval van ziekenhuisopname of afwezigheid worden de door de bewoner niet gebruikte leveringen en diensten tegen marktconforme prijzen in mindering gebracht.

Dit is vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de ziekenhuisopname van de bewoner. Het betreft een in mindering brengen van € 5,1 van de dagprijs. De vermindering van € 5,1 op de dagprijs wordt enkel toegepast na een afwezigheid van minimum 24 uur.

Bij een definitief verblijf wordt de kamerhuur van 1 maand op voorhand betaald. Bij facturatie worden de kosten van de lopende maand aangerekend en de kamerhuur van de daaropvolgende maand.